ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 

 ภารกิจ

ภารกิจหลัก
1. จัดทำแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
2. ประสานและให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดประสานกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่น ๆ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด กลุ่มจังหวัด
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5. บริการด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจรอง
1.    พัฒนาองค์กรและระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
2.  พัฒนาประสิทธิภาพกลไก สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดโดยขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

 

 

 อํานาจหน้าที่

1. จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด
3. ประสาน ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar