วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

“องค์กรหลักที่เป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
แบบมืออาชีพ เพื่อการพัฒนา การรักษาความมั่นคง
วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด”

 

 พันธกิจหรือภารกิจหลัก

พันธกิจที่ 1 เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์จังหวัด

พันธกิจที่ 2 ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของจังหวัด  สู่กลุ่มเป้าหมาย และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่จังหวัด  สนับสนุนทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนแก่  หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชนภาคประชาชนและสื่อมวลชนในจังหวัด และเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบาบายและแผนการประชาสัมพันธ์
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบาย และ
การดำเนินงานของรัฐ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์การภาคเอชน ภาคประชาชนและสื่อสารมวลชน
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การ

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

      1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
      2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
      3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
     4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
     5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar