อบต.วังตะเคียน ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.จันทร์เพ็ญ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 1 รหัส ตร.ถ. 35014 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจราไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ราคากลาง 756,902.20 บาท  ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวัยนที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 039-619-458 ต่อ 102 (ห้องกองคลัง)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar