จ.ตราด รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

กองบังคับการกองอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตราด  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองบังคับการ       กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราด  เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดตราด มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้สนใจประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายงานความมั่นคงอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอ ที่ว่าการอำเภอในท้องที่  มีภูมิลำเนาตั้งอยู่ หรือที่ทำการปกครองจังหวัดตราด (กลุ่มงานความมั่นคง) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตราด ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3951-1168  และ 0 3951-11574  ในวันและเวลาราชการคะแนนโหวต :