สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ตราด รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  เพศชาย   อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์   อัตราจ้าง 12,500 บาท/เดือน  โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้   ผู้สนใจประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดตราด เลขที่ 1133 หมู่ 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  23000  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3952-4008   ในวันและเวลาราชการ
 คะแนนโหวต :