คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราด ร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

(29 พ.ย. 64)  นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  มอบหมายให้นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราด (ก.ช.ป.จ.ตราด) ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดตราด  ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้จัดขึ้น  โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราด  (ก.ช.ป.จ.ตราด) ในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 12 -16 ตุลาคม 2564 ประกอบไปด้วย  
- อำเภอเมืองตราด ด้านพืช 25 ราย เป็นเงิน 205,728 บาท  ด้านประมง จำนวน 52 ราย เป็นเงิน 2,104,745 บาท ด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 60,000 บาท
- อำเภอเขาสมิง  ด้านประมง จำนวน 47 ราย เป็นเงิน 1,062,689 บาท ด้านปศุสัตว์ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 35,000  บาท  ด้านพืช จำนวน 60 ราย เป็นเงิน 635,212 บาท  และด้านสาธารณภัย จำนวน 1 โครงการ (โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ซอยระเว้ ตำบลวังตะเคียน เป็นเงิน 150,000 บาท

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ร่วมกันพิจารณาการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติจำนวน 4 ลำ   ประกอบด้วย   
- กรณีเรือประมง ป.ประสบโชค 23 ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ตำบลไม้รูด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือ จำนวน 15,964 บาท  
- กรณีเรือประมงล่มขณะทำประมงในพื้นที่ตำบลบางปิด  ชื่อเรือ ช.โชคสมบัติ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกู้เรือจำนวน 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือจำนวน 47,000 บาท 
- กรณีเรือประมงล่มขณะทำประมงในพื้นที่ตำบลเกาะกูด ชื่อเรือ ส.สุคนธวัฒน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกู้เรือจำนวน 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือจำนวน 68,500 บาท 
- กรณีเรือประมงล่มขณะทำประมงในพื้นที่ตำบลเกาะกูด ชื่อเรือ ส.พรดวงดี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกู้เรือจำนวน 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือจำนวน 53,700 บาท /…

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :