คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดร่วมกันพิจารณาการแก้ไขคำสั่งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 23)

(29 พ.ย. 64)  นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 43/2564  เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตราด  ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์  โดยมีหน่วยงานหลัก เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด   โดยการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการประชุมร่วมคณะกรรมการอีก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชา  คณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดตราด  โดยเฉพาะในวันนี้(29 พ.ย.64) มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25 คน รักษาหาย 37 คน ทำให้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสม รวม 8,773  คน อยู่ระหว่างการรักษา 503 คน ยอดรวมเสียชีวิตรวม 87 คน อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้มการนำเสนอสถานการณ์การเปิดภาคเรียนซึ่งในวันที่ 1 ธันวาคม จะมีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site โดยได้มีการผ่านการพิจารณาของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอมาแล้ว และจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ผ่านการพิจารณาการขอรับเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) รวมทั้งร่วมกันพิจารณาการแก้ไขคำสั่งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 23) อีกด้วย /...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :