จ.ตราด คณะทำงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสถานประกอบการ ลงพื้นที่ตรวจให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด อย่างต่อเนื่อง

(26 พ.ย. 64)  ชุดตรวจคณะทำงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ จังหวัดตราด  ชุดที่ 1 นำโดยนายวิษณุ  สวัสดิสวนีย์ แรงงานจังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตราด เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและโรงงาน ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ  ในขณะที่ชุดตรวจคณะทำงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการจังหวัดตราด ชุดที่ 2 ได้ลงตรวจสถานประกอบการและโรงงาน ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ 

สำหรับการลงพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ ในครั้งนี้ยังคงเน้นให้ ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป จะต้องสุ่มตรวจ ATK ร้อยละ 10 ทุก 7 วัน รวมทั้งจัดทำทะเบียนข้อมูลผลการตรวจของผู้ที่ตรวจแล้ว รายงานสาธารณสุขอำเภอทราบ รวมทั้งสถานประกอบการจะต้องมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ เตรียมการรองรับกรณีเกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนให้ผู้ประกอบการนำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) มาดำเนินการกรณีพบผู้ติดเชื้อ อย่างไรก็ตามการออกตรวจติดตามในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยังได้ข้อแนะนำในการใช้ชุดตรวจ  ATK ที่ถูกต้องแก่สถานประกอบการการอีกด้วย /...  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :