จ.ตราดนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

(26 พ.ย. 64)  นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราด  นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมผ่านระบบประชุมทางไกล ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ที่มีพลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุมจากห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สำหรับการประชุมร่วมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในครั้งนี้  ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน นอกจากนี้ยังได้มีการ่วมพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 ก่อนที่จะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี  ประกอบไปด้วย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2564 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2565 รวมทั้งวันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2565 3 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 (5 วัน) ระหว่างวันที่ 28 -31 กรกฎาคม 2565 (4 วัน) และช่วงระหว่างวันที่ 13 -16 ตุลาคม 2565 (4 วัน) เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวมักจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยว กันเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีแผนบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุจราจร  โดยเฉพาะการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด  ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ  โดยให้ความสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชน ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังป้องกันแพร่ระบาดของโควิด -19  อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 -2570 

ภายหลังการประชุมร่วม ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวกับที่ประชุมว่า ทางจังหวัดขอประกาศให้การสวมใส่หมวกนิภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นวาระของจังหวัด โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลต่าง ๆ /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :