จังหวัดตราด นำเสนอผลงานการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

(25 พ.ย. 64) นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการนำเสนอผลงานการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายประวิทย์  เคียงพล  ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนางนุสรา  วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ  ร่วมรับทราบผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ซึ่งมีคณะกรรมการอำนวยการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราดจากหน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด 

ทั้งนี้จังหวัดตราดได้น้อมนำการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  โดยบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการกำหนดให้ โครงการ TO BE NUMBER ONE  เป็นวาระของจังหวัด  ภายใต้วิสัยทัศน์ “เยาวชนตราด มีความมั่นคง แข็งแรง เป็นคนดี มีความสุข และสร้างสรรค์ โดยไม่พึ่งยาเสพติด”  ซึ่งมีการกำหนดให้ทุกวันพุธ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัดตราด    อย่างไรก็ตามการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดตราดมีชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ 58 แห่ง คิดเป็น 100 % ในสถานศึกษา 133 แห่ง คิดเป็น 100 % ในชุมชน 166 แห่ง คิดเป็น 63.60 % ในเรือนจำ / ทัณฑสถาน 2 แห่ง คิดเป็น 100 % ในคุมประพฤติ 1 แห่ง คิดเป็น 100 % ในอำเภอ 7 แห่ง คิดเป็น 100 % นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ ในสถานประกอบการ 1 แห่ง ใน สถานศึกษา 93 ห่ง ในชุมชน 8 แห่ง ในเรือนจำ / ทัณฑสถาน 1 แห่ง ในคุมประพฤติ 1 แห่ง ในอำเภอ 7 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การตั้งศูนย์ฝึกอาชีพโดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราด  การใช้ Social – bot ในเพจ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดตราด เป็นต้น  อย่างไรก็ตามในอนาคตจังหวัดตราดมีแผนต่าง ๆ เช่น การรณรงค์หาสมาชิก TO BE NUMBER ONE   เพิ่มขึ้น รวมทั้งจะมีการขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE   ไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น  และจะมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE   ในสถานศึกษาทุกระดับเพิ่มขึ้น /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :