ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราดมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาแก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด

(15 ต.ค. 64)  นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดง  ศาลากลางจังหวัดตราด 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานต่อที่ประชุม ในเรื่องการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2564   เนื่องด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 70/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564  เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนระดับจังหวัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งแนวปฏิบัติและกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2564 โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 7 (4) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จะมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ส่วนกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และหลักเกณฑ์การสรรหาฯ การได้มาและพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)  เนื่องจากร่างประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.........  และ เรื่อง การได้มาและพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ...... อยู่ระหว่างการตรวจสอบความสมบูรณ์ทางข้อกฎหมาย จึงแจ้งยกเลิกกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ไว้ก่อน และจะแจ้งหลักเกณฑ์การสรรหาให้ทราบในภายหลังต่อไป 

อย่างไรก็ตามการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราดครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งนี้แรก หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด จึงได้มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่จังหวัดตราด ให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้อีกด้วย /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :