จังหวัดตราด จัดประชุมร่วม กรอ. กับคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดตราด กรณีการยกระดับช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น สู่จุดผ่านแดนถาวร

(14 ต.ค. 64)   นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ.ตร.) ครั้งที่ 3/2564  ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดตราด  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาคประชาชน และภาคเอกชน เข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด  ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดตราด   ในครั้งนี้เนื่องมาจากตามที่นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาตรวจราชการและประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่จังหวัดตราด เมื่อวันที่  8 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้มอบหมายให้จังหวัดตราด ตั้งเรื่องการยกระดับช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น เป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต ผ่านมติของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด จังหวัดตราดจึงได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยเชิญคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดตราด   มาร่วมประชุมเพื่อเสนอความเห็นในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอเสนอเรื่องการยกระดับช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น เป็นจุดผ่านแดนถาวร ไปยังนำเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย ผ่านต่อไปยังคณะอนุกรรมการเปิด – ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ  สภาความมั่นคงแห่งชาติ  และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :