จังหวัดตราด ขับเคลื่อนดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

(15 พ.ค. 67)  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  โดยมีพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) และพระครูสุนทรวรธัช เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต) คณะสงฆ์ รวมทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2567  โดยเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 73 คน  จังหวัดตราดจึงได้ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการนี้ในส่วนของจังหวัดตราด  ซึ่งกำหนดจัดโครงการนี้ที่วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด โดยจะมีพิธีปลงผมนาค บรรพชาสามเณร และอุปสมบทในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ในส่วนของการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567  โดยสมัครได้  ณ  ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ หรือที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  โดยมีคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ มีสัญชาติไทย / เพศชาย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุไม่เกิน 65 ปี / ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ / ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ / ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิด / ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระธรรมวินัย / สามารถท่องคำขออุปสมบท (คำขานนาค) และบทสวดตามที่วัดกำหนด / ไม่เป็นบุคคลต้องโทษ หรือหลบหนีคดี หรือเกณฑ์ทหาร / มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถตรวจสอบได้ ไม่เป็นคนเร่ร่อน อย่างไรก็ตามผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการที่เป็นข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกช้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาเข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและ ได้รับเงินเดือนตามปกติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2567 /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar