จ.ตราด เชิญส่งชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567

(14 พ.ค. 67)  นายณรงค์  เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   เปิดเผยว่า  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567  โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ  รวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่  จึงได้จัดกิจกรรมพิจารณาคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่ที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์การและผู้สนใจที่มีอายุ 8 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี และมารดาต้องมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไม่เกิน 2 ปี  สามารถส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ รวม 6 ประเภท คือ นักเรียน นักศึกษา ,  นักกีฬา , ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ , นักร้อง นักแสดง ศิลปิน , สื่อมวลชน , และประชาชนทั่วไป  เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2567 โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติผู้รับการเสนอชื่อ โดยการพิมพ์เท่านั้น และจัดทำรูปเล่ม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 ชุด และแบบกรอกประวัติย่อ โดยการพิมพ์ ไม่เกิน 1 หน้า  เอ 4 ใช้แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 พิมพ์ จำนวน 2 ชุด  พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น  ไปยังประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 257 ตึกมหิดล  ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) ทั้งนี้สามารถดาวโหลดแบบกรอกประวัติได้ที่ http://www.ncswt.or.th/ /… 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar