จังหวัดตราดพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

(13 พ.ค. 67) นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชนจังหวัดตราด ประจำปี 2567 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม

ทั้งนี้ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขอให้จังหวัดต่าง ๆ ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2) ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 3) ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และ 4) ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน  2567  จังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จึงได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยจาการเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านาจังหวัดตราด มีผู้การส่งประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เพียงประเภทเดียว จำนวน 2 คน คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนด ผลปรากฏว่า คณะกรรมการได้คัดเลือก นางสาวพิมพ์ชนก สังข์ทอง   นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ของจังหวัดตราด /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar