จังหวัดตราด แจ้ง อปท.ทุกพื้นที่ตรวจสอบสถานที่แห่งใดอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าจะมีการจัดเก็บสารเคมี หรือวัตถุอันตราย ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ

(13 พ.ค. 67)   นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตราย รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด จัดขึ้นโดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมที่ห้องประชุมตราดสีทอง  ศาลากลางจังหวัดตราด 

ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 2/2567 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับ ดำเนินการของเสียอันตราย รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบ ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วมโดยมีหน้าที่และอำนาจ  1.ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของ เสียอันตรายตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 2. รายงานผลการดำเนินงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมที่รับ ดำเนินการของเสียอันตราย ภายใน 20 วัน นับตั้งแต่ที่มีคำสั่งแต่งตั้ง 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย  จึงได้มีการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567  คณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสีย รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดตราด จำนวน 3 แห่ง พบว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการตรวจสอบโกดัง อาคาร สถานที่ต้องสงสัยว่าจะมีการจัดเก็บสารเคมีและมี ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ  โดยในเบื้องต้นจะได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทุกแห่ง  ดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่าสถานที่แห่งใดอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าจะมีการจัดเก็บสารเคมี หรือวัตถุอันตราย ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ขอให้ อปท. ประสานแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดโดยด่วน เพื่อนำสู่การกำกับ ควบคุม ป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหา เข่นกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ที่ผ่านมา ต่อไป /...
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar