จังหวัดตราด จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ AA

(30 ส.ค. 65) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ AAประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดตราด ซึ่งทางจังหวัดโดยสำนักงานจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด จัดขึ้นที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาองค์กรจนสามารถยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ขึ้นมาอยู่ในระดับ AA (95-100 คะแนน) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง ได้แก่ อบต.นนทรีย์ อบต.วังกระแจะ อบต.เนินทราย อบต.ทุ่งนนทรี อบต.ท่าโสม อบต.ห้วยแร้ง อบต.ท่ากุ่ม อบต.หนองคันทรง อบต.หนองโสน อบต.ประณีต อบต.คลองใหญ่ ทต.ชำราก ทต.ท่าพริกเนินทราย ทต.ตะกาง ทต.แสนตุ้ง ทต.น้ำเชี่ยว และ ทต.คลองใหญ่

ทั้งนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 นับเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามผลการประเมินมิได้มุ่งบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือการกระทำผิดของหน่วยงานต่าง ๆ แต่อย่างใด /...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar