จ.ตราด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่พอใช้ (ทดแทน)

จังหวัดตราด โดยสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดตราด (ส.ป.ก.ตราด) มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่พอใช้ (ทดแทน) โดยวิธีขายทอดตลาด  จำนวน 1 คัน  โดยวิธีการยกมือเพื่อเสนอราคาด้วยวาจา (ปากเปล่า) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน    การปฎิรูปที่ดินจังหวัดตราด เลขที่ 11 ม.7 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด  11  ม.7  ต.หนองเสม็ด  อ.เมือง  จ.ตราด  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3951-3569  ในวันวันที่ 16 ธันวาคม 2564  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3951-3569  ในวันและเวลาราชการคะแนนโหวต :