สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดตราดมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา  อัตราจ้าง 15,000 บาท/เดือน โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์  มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft office, โปรแกรมสำเร็จรูป, การสร้าง infographic, การตัดต่อ VDD ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี  มีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิค หรือการใช้คอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)  ผู้สนใจประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด  ศาลากลางจังหวัดตราด  ถนนราษฎร์นิยม  ตำบลบางพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3951-1588   ในวันและเวลาราชการคะแนนโหวต :