คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

(20 พ.ย. 66)  นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมบานชื่น ศาลากลางจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม 

ทั้งนี้ตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2558 กำหนดให้การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ให้มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายละ 7 คน นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ นายจ้างหรือผู้ประกันตน ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคม    ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566  ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.   จังหวัดตราดมีจุดลงคะแนนเลือกตั้ง 2 จุด คือ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด และที่วัดคลองพร้าว อำเภอเกาะช้าง  โดยผลการเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดตราดมีผู้ประกันตน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,755 ราย  และนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 31 ราย   /.....
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar